Phụ nữ "thượng đẳng"?

Phụ nữ "thượng đẳng"?

Kim Duy

Cánh đàn ông thường nói (vui) với nhau rằng họ bị… thua thiệt nhiều thứ so với phụ nữ. Theo ý họ, phụ nữ là nhất, từ thuở khai thiên lập địa, thượng...