Blue Tree Foundation

TEEN TOP được chọn làm đại sứ quảng cáo cho chiến dịch chống bắt nạt

DI PY |

TEEN TOP đã được chọn làm đại sứ quảng cáo cho chiến dịch chống bắt nạt Blue Tree Foundation.