Trách nhiệm bồi thường tài sản

Làm mất tài sản của công ty có phải bồi thường?

Nam Dương |

Trên đường đi nhận tài sản của công ty về, tôi bị tông xe và ngất đi. Khi tỉnh dậy tài sản của công ty đã bị mất. Tôi có phải bồi thường cho công ty không?