Cách xếp lương viên chức ngành công nghệ thông tin từ tháng 12 năm 2020

Tú Quỳnh |

Từ ngày 12.12.2020, lương viên chức ngành công nghệ thông tin được xếp theo chức danh nghề nghiệp.

Điều này được quy định tại Thông tư số 29/2020/TT-BTTTT Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 28.10.2020.

Theo đó, cách xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm sau khi hết thời gian tập sự như sau:

- Tường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1.

- Trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22):

+ Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, bảng lương viên chức loại B.

+ Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, bảng lương viên chức loại B.

Tú Quỳnh