Bình Dương: Giảm 3.102 hộ nghèo theo chuẩn riêng trong 5 năm

DƯƠNG BÌNH |

Hiện tại, Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Trung ương, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh đến cuối năm 2019 chỉ còn 1,3%.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, một trong tiêu chí đo lường chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đó là thu nhập 1.200.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.400.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Trong khi đó, tiêu chí hộ nghèo chung của cả nước là có thu nhập 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương còn 3.806 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh, chiếm tỷ lệ 1,31%.

Như vậy, từ năm 2016 đến cuối năm 2019, toàn tỉnh giảm được 3.102 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh giảm 4.556 hộ nghèo và đảm bảo không có hộ tái nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh luôn quan tâm bố trí nguồn lực tương xứng cho công tác giảm nghèo. Để thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, các ngành, các cấp, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh sẽ đổi mới nhận thức, cách làm, vận dụng linh hoạt các chính sách trong công tác giảm nghèo.

Ông Trúc chỉ đạo các đơn vị, tập trung rà soát các mô hình sinh kế hiệu quả, triển khai nhân rộng, chuyển giao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường xã hội hóa trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo… Đặc biệt, vấn đề mấu chốt là khơi dậy được ý chí, tinh thần tự lực vươn lên trong mỗi hộ nghèo.

DƯƠNG BÌNH