thực phẩm chế biến

VISSAN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Vinh Phú |

Ngày 26.4, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (VISSAN) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 tại TPHCM. Năm 2023, dù chịu tác động bất lợi của nhiều yếu tố khách quan, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV Công ty VISSAN đã chủ động bám sát tình hình thị trường, triển khai thực hiện nhiều giải pháp, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; cơ bản hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận điều chỉnh năm 2023.