Cơ sở pháp lý sửa quy định người dân giám sát cảnh sát giao thông

Xuyên Đông |

Cổng thông tin điện tử Chính phủ vừa đăng toàn văn dự thảo của Bộ Công an sửa đổi quy định người dân tham gia giám sát cảnh sát giao thông để lấy ý kiến góp ý của nhân dân. Cục Cảnh sát giao thông có lý giải căn cứ pháp lý sửa đổi thông tư này.

Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA ngày 28.11.2019 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tại tờ trình dự thảo sửa đổi thông tư, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đưa ra căn cứ sửa đổi Thông tư.

Theo lý giải của Cục Cảnh sát giao thông, về cơ sở pháp lý: Thông tư số 67/2019/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (Thông tư số 67/2019/TT-BCA), có hiệu lực thi hành từ ngày 15.1.2020 là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện công tác dân chủ; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, theo Cục Cảnh sát giao thông đến nay nội dung của Thông tư quy định công khai “kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện" không còn phù hợp.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, quy định này không còn phù hợp với Thông tư số 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông (có hiệu lực thi hành ngày 15.9.2023).

Thông tư số 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an đã bãi bỏ nội dung thông báo công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát quy định tại Thông tư số 65/2020/TT-BCA.

Ngoài ra, Thông tư số 36/2023/TT-BCA ngày 2.8.2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy tại khoản 2 Điều 5 quy định "Nội dung Kế hoạch tuần tra, kiểm soát trên đường thủy được quản lý theo chế độ tài liệu mật";

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, việc sửa đổi Thông tư số 67/2019/TT-BCA trên cơ sở của Nghị quyết số 55/NQ-UBTVQH10 ngày 30.8.1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan là một trong những cơ sở ban hành Thông tư đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bằng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10.11.2022.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm, việc dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019/TT-BCA phải đảm bảo tính hợp Hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Bảo đảm tính khả thi, ổn định cao và sát với thực tiễn công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ cơ sở.

Về quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Cục đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Thông tư theo trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự thảo Thông tư đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công an để lấy ý kiến của nhân dân, đồng thời đã gửi lấy ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương.

Xuyên Đông