Đề xuất giải pháp giảm tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội, Lâm Đồng

Mai Hương |

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã có đề xuất giải pháp về cơ chế tài chính miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội.

Ngày 28.3, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã phối hợp cùng Cục Thuế, Sở Tài chính và Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội làm việc để nghiên cứu, đề xuất giải pháp về cơ chế tài chính miễn giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Lộc Sơn và Phú Hội.

Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp, hiện nay, chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết việc xem xét giảm 30% số tiền thuê lại đất phải nộp các năm 2021, 2022 và 2023 cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp do vướng mắc về mô hình hoạt động của Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.

Vì vậy, các Sở ban ngành thống nhất sớm hoàn thiện Đề án tổ chức lại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội để đảm bảo điều kiện được Nhà nước cho thuê đất và cho thuê lại đất theo quy định pháp luật hiện hành.

Cổng vào Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Cổng vào Khu công nghiệp Lộc Sơn, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mai Hương

Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng cho biết, Đề án tổ chức lại Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp báo cáo, trình thẩm định và lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan.

Sau khi tập hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, Ban Quản lý sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngay sau khi UBND tỉnh có quyết định tổ chức lại mô hình hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, đơn vị mới là Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ khu công nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục đề nghị xem xét giảm 30% số tiền thuê lại đất phải nộp cho các doanh nghiệp Khu công nghiệp các năm 2021, 2022 và 2023 theo đúng quy định.

Trước đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xử lý vấn đề liên quan đến việc cho thuê đất, cho thuê lại đất và miễn giảm tiền thuê đất đối với Công ty Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp về cơ chế tài chính và các điều kiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Lộc Sơn và Khu công nghiệp Phú Hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Hương