Lâm Đồng yêu cầu rà soát các bảng quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn tỉnh

Mai Hương |

Ngày 22.4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm trong việc triển khai các quy định về hoạt động quảng cáo, tuyên truyền nhiệm vụ nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của địa phương.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân còn vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Vì thế, nhằm tăng cường hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tuyên truyền, quảng cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp, rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật quảng cáo.

Bên cạnh đó, chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, các phòng ban, chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức rà soát thay thế cờ Tổ quốc đã rách, phai màu, các băng rôn, phướn tuyên truyền, bảng quảng cáo hết hiệu lực, treo không đúng quy định (tại hàng rào các cơ quan, nhà dân, cây xanh…).

ll
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động tuyên truyền, quảng cáo. Ảnh: Mai Hương

Tăng cường công tác thanh kiểm tra, rà soát các bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan tháo gỡ các bảng tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, bảng quảng cáo đã hết hiệu lực tuyên truyền, rà soát thay thế các pano, áp phích tuyên truyền nhiệm vụ chính trị do địa phương thực hiện chưa đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị, nội dung tuyên truyền không còn phù hợp trong thời điểm hiện tại.

Kiểm soát chặt chẽ các nội dung khi tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên băng rôn trong đó quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt được quy định tại Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo và các văn bản khác.

Nhất là nội dung quảng cáo sử dụng hình ảnh bản đồ, Quốc kỳ, Quốc huy, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân công cán bộ giám sát thường xuyên.

Mai Hương