Dịch vụ nào được coi là dịch vụ công ích thiết yếu?

Minh Hương

Dịch vụ công thiết yếu gồm: dịch vụ bưu chính công ích; xuất bản (không gồm in và phát hành xuất bản phẩm); hoạt động thuộc nông, lâm nghiệp...

Theo Chỉ thị 20 của TP. Hà Nội, từ 6h 6.9.2021 - 6h 21.9.2021, một trong số các đối tượng được phép di chuyển trên địa bàn là người làm dịch vụ công ích thiết yếu.

Vậy thế nào là dịch vụ công ích thiết yếu?

Khoản 28 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương hoặc cộng đồng dân cư mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

Hiện nay, các dịch vụ công ích thiết yếu được đề cập đến tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP gồm: Dịch vụ bưu chính công ích.

Xuất bản (không gồm in và phát hành xuất bản phẩm); Hoạt động thuộc nông, lâm nghiệp; Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện, kè đá lấn biển.

Quản lý, khai thác, điều hành hệ thống kết cấu hạ tầng và điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị; Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

Bảo đảm an toàn hàng hải nhưng không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng; Các trường hợp khác căn cứ vào đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, quyết định.

Như vậy, nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các trường hợp nêu trên sẽ được phép ra đường.

Từ khóa: Hà Nội
NLĐ mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì

Người lao động mắc COVID-19 khi làm việc ở doanh nghiệp được hưởng quyền lợi gì như: Được điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí; được nhận thêm tiền hỗ trợ...

Viết bình luận của bạn