Môn Lịch sử và Địa lý phải chọn 2 điểm kiểm tra với học sinh lớp 6

Minh Hương

Mỗi phân môn Lịch sử và Địa lý phải chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ với học sinh lớp 6.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Công văn số 3699/BGDĐT-GDTrH. Tại Công văn này, về việc thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ:

Riêng với học sinh lớp 6, mỗi phân môn Lịch sử và Địa lý phải chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ với tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của hai phân môn này tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Mỗi phân môn Âm nhạc và Mỹ thuật, chọn 1 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ, khuyến khích đánh giá thông qua bài thực hành, dự án học tập. Kết quả định kỳ môn Nghệ thuật sẽ Đạt nếu cả hai nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật đều được đánh giá Đạt.

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; nội dung giáo dục của địa phương: Khuyến khích kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập…

Ngoài ra, không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà với học sinh cấp 2.

Áp dụng quy định mới về đánh giá học sinh THCS, THPT từ ngày 5.9

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) từ ngày 5.9.2021.

Viết bình luận của bạn