Tăng số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng. Trong đó, quy định số lượng biên chế công chức phường theo dân số tại TPHCM được đề xuất thay đổi như sau.

Khoản 6 Điều 2 Dự thảo Nghị định đã sửa đổi quy định về số lượng công chức phường tại Điều 29 Nghị định 33/2021/NĐ-CP như sau:

- Số lượng biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường được xác định như sau:

+ Phường có từ 30.000 dân trở xuống được tính 15 biên chế công chức;

+ Phường có trên 30.000 dân đến 50.000 dân được tính 16 biên chế công chức;

+ Phường có trên 50.000 dân đến 70.000 dân được tính 17 biên chế công chức;

+ Phường có trên 70.000 dân đến 90.000 dân được tính 18 biên chế công chức;

+ Phường có trên 90.000 dân đến 110.000 dân được tính 19 biên chế công chức;

+ Phường có trên 110.000 dân được tính 20 biên chế công chức.

- Dân số để xác định số lượng biên chế công chức phường thực hiện theo quy định của pháp luật về phân loại đơn vị hành chính.

- Căn cứ vào số lượng biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân phường, UBND TPHCM trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phân bổ số lượng biên chế công chức làm việc tại Uỷ ban nhân dân phường của từng quận, thành phố thuộc TPHCM.

- Căn cứ vào số lượng biên chế công chức phường được Hội đồng nhân dân TPHCM phân bổ và yêu cầu, nhiệm vụ của từng phường, Ủy ban nhân dân quận, thành phố thuộc TPHCM quyết định giao cụ thể số lượng biên chế công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân từng phường trực thuộc.

Hiện nay, theo Nghị định 33/2021/NĐ-CP, biên chế công chức bình quân làm việc tại Ủy ban nhân dân phường là 15 người, số bình quân này được tính cho tổng số phường của một quận, thành phố thuộc TPHCM.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút

Phương Minh |

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút được căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về quê không?

Phương Minh |

Người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số lượng công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc được nâng bậc lương

Phương Minh |

Trong một năm, số lượng công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ được nâng bậc lương sẽ không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút

Phương Minh |

Đối tượng công chức, viên chức được hưởng phụ cấp thu hút được căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

Người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp về quê không?

Phương Minh |

Người lao động đã hưởng ít nhất 1 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số lượng công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc được nâng bậc lương

Phương Minh |

Trong một năm, số lượng công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ được nâng bậc lương sẽ không vượt quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.