5 câu đố điền số tưởng khó mà dễ không tưởng

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây yêu cầu bạn tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1:

Số cần điền là 72.

Tích hai số đối xứng với nhau qua hình tròn ở giữa đều bằng 72. Ta có:

6 x 12 = 72.

18 x 4 = 72.

8 x 9 = 72.

3 x 24 = 72.

Câu 2:

Số cần điền là 24.

Ở mỗi hình tròn, tổng bốn số bằng 72. Ta có:

7 + 14 + 21 + 30 = 72.

6 + 12 + 18 + 36 = 72.

8 + 16 + 24 + 24 = 72.

Câu 3:

Số cần điền là 21.

Ở mỗi góc phần tư, tổng hai số ở hai ô màu xám chia cho số ở ô màu trắng thì được 5. Ta có:

(7 + 13) : 4 = 5.

(9 + 16) : 5 = 5.

(11 + 19) : 6 = 5.

(14 + 21) : 7 = 5.

Câu 4: Số cần điền là 23.

Tổng ba số tạo ra góc phần tư bằng 35. Ta có:

5 + 5 + 25 = 35.

5 + 21 + 9 = 35.

21 + 7 + 7 = 35.

7 + 5 + 23 = 35.

Câu 5:

Số cần điền là 23.

Ở mỗi hình, tích hai số ở trên cộng tổng của chúng sẽ ra số ở dưới. Ta có:

3 x 5 + 3 + 5 = 23.

6 x 4 + 6 + 4 = 34.

7 x 2 + 7 + 2 = 23.

Từ khóa: thông minh
4 câu đố tìm điểm khác biệt dễ làm người chơi hoa mắt

Những câu đố dưới đây là 1 bức tranh chứa 3 chi tiết gần như giống hệt nhau và chỉ có 1 điểm khác biệt.

Viết bình luận của bạn