5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Đáp án đúng là 117514

Dựa vào các phép tính trước, ta tìm ra quy luật rằng:

- Lấy số đầu tiên cộng với số thứ 4 rồi nhân tổng đó với 3, ta được 2 số ở giữa.

- Số đầu tiên ở hàng dưới sẽ bằng tổng của số đầu tiên và số thứ 2 hàng trên. Số thứ 4 ở hàng dưới sẽ bằng tổng của số thứ 3 và số thứ 4 hàng trên.

Từ đó, ta tính được số ở hàng cuối cùng là 117514

Câu 2: Đáp án đúng là 27

Quy luật của hình là khi tính theo cột dọc, một cặp số xen kẽ nhau có tổng bằng 100.

52 + 48; 79 + 21; 31 + 69; 66 + 34; 17 + 83; 42 + 58; 74 + 26

Vậy số cần điền là 27 vì 27 + 73 = 100

Câu 3: Đáp án đúng là 91524

Từ những phép tính trước, ta tìm ra quy luật của kết quả = (số thứ 1 x số thứ 2) (số thứ 1 x số thứ 3) (số thứ 1 x tổng 2 số cuối)

Vậy đáp án là 91524

Câu 4: Đáp án đúng là 1

Dựa vào 2 hàng trên, ta tìm ra quy luật:

17 x 17 = 289

18 x 18 = 324

19 x 19 = 361

Câu 5: Đáp án đúng là 32/3

Từ công thức đầu tiên, ta tính được 1 mèo cầm bóng xanh = 5.

Từ dòng thứ 3, ta tính được 1 mèo cầm đàn = 3 => 1 bóng xanh = 2.

=> mẹ con chuột = 4.

Từ công thức thứ 2, ta tính được 1 mèo cầm đàn và ông lão = 8.

Ở công thức cuối cùng, ta thấy có 2 hình mẹ con chuột chồng lên nhau, và hình mèo cầm đàn và ông lão quay ngược lại (bằng -8), ta có: (4 x 2) - (-8) : 3 = 32/3

Từ khóa: thông minh
5 câu đố thử tài tính toán

Các câu đố dưới đây đều dựa vào các tính chất của toán học. Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Viết bình luận của bạn