Thử tài suy luận với năm câu đố toán học

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó và điền số còn thiếu vào mỗi hình trong một phút.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 99.

Ở mỗi hình, lấy số ở dưới bên trái chia số ở dưới bên phải rồi nhân với số ở trên bên phải sẽ ra số ở trên bên trái. Ta có:

36 : 4 x 6 = 54.

21 : 3 x 8 = 56.

44 : 4 x 9 = 99.

Câu 2: Số cần điền là 72.

Số trước trừ đi tổng các chữ số hình thành nên số đó sẽ ra số sau liền kề. Ta có:

119 - (1 + 1 + 9) = 108.

108 - (1 + 0 +8) = 99.

99 - (9 + 9) = 81.

81 - (8 + 1) = 72.

Câu 3: Số cần điền là 1.

Ở mỗi hình, căn bậc hai tích hai số ở dưới sẽ được số ở trên. Ta có:

4 x 9 = 36. Căn bậc hai của 36 bằng 6.

2 x 8 = 16. Căn bậc hai của 16 bằng 4.

4 x 1 = 4. Căn bậc hai của 4 bằng 2.

Câu 4:Số cần điền là 21.

Hiệu giữa số lớn và số bé ở mỗi hàng nhiều hơn 4 so với hàng dưới liền kề.

9 - 5 = 4.

18 - 10 = 8.

14 - 2 = 12.

21 - 5 = 16.

Câu 5: Số cần điền là 8.

Ba số bất kỳ theo hàng dọc và hàng ngang trong hình đều có tổng bằng 15.

Với số 8 điền vào ta có: 4 + 8 + 3 = 15 và 1 + 8 + 6 = 15.

Những câu đố di chuyển que diêm hại não

Trong mỗi câu đố đều được sắp xếp và có số que diêm cho trước, bạn hãy bỏ hoặc di chuyển một số que để thoả mãn điều kiện theo yêu cầu.

Viết bình luận của bạn