Hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động với giáo viên

Minh Hương

Một trong nội dung thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP là việc ký hợp đồng lao động và giải pháp đối với biên chế giáo dục.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chi tiết:

Đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập xác định rõ thời điểm của số giáo viên sẽ nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu mà chưa kịp tuyển dụng để thực hiện ký hợp đồng lao động (dưới 12 tháng) đối với các vị trí việc làm là giáo viên để kịp thời thay thế cho số giáo viên nghỉ thai sản, nghỉ thôi việc (nếu có), nghỉ hưu và giáo viên dạy buổi thứ 2 trong ngày (đối với cơ sở giáo dục dạy 2 buổi trong ngày);

- Các đơn vị sự nghiệp sử dụng từ dự toán chi của đơn vị sự nghiệp, nguồn thu từ hoạt động của đơn vị (phí được để lại theo quy định, thu dịch vụ,...) để chi trả chế độ cho số lao động hợp đồng này và thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật sau khi cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức của Bộ, ngành, địa phương đã tuyển dụng thay thế đối với số giáo viên nêu trên;

- Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thực hiện tuyển dụng viên chức để bổ sung cho số giáo viên, viên chức y tế còn thiếu so với số lượng người làm việc được giao và để thay thế cho số giáo viên, nghỉ thôi việc, nghỉ hưu theo chế độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Ngoài ra, chế độ tiền lương cũng được nêu tại Nghị quyết.

Cụ thể, việc xác định tiền lương làm căn cứ ký hợp đồng lao động và giải quyết chế độ, chính sách khi chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sự nghiệp công lập xác định theo quy định của pháp luật về hợp đồng lao động trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và cần phải đảm bảo tương quan hợp lý giữa các vị trí việc làm trong đơn vị.

Nhân viên điều dưỡng trong phần thi thực hành "Điều dưỡng giỏi" Quận Tân Bình năm 2020. Ảnh Đức Long
Nâng cao tay nghề cho điều dưỡng, giáo viên dạy trẻ khuyết tật

Thông qua các hội thi đã góp phần nâng cao trình độ, tay nghề cho các điều dưỡng và giáo viên dạy trẻ khuyết tật.

Viết bình luận của bạn