5 câu đố “lắt léo”

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật ấy để điền số thích hợp!

Câu 1: Có 4 câu nhận định sau, đánh số từ 1 đến 4.

Câu 1) Số câu sai trong số 4 câu là 1.

Câu 2) Số câu sai trong số 4 câu là 2.

Câu 3) Số câu sai trong số 4 câu là 3.

Câu 4) Số câu sai trong số 4 câu là 4.

Đố bạn trong các câu trên liệu có câu nào là câu đúng?

Câu 2: Số nào còn thiếu?

 Câu 3: Hãy điền số vào ô trống?
Câu 4: Tìm ra quy luật và điền vào dấu "?".
Câu 5: Đâu là con số phù hợp?

Đáp án

Câu 1:

Nếu không có câu nào trong 4 câu trên là đúng (tức là cả 4 câu đều sai), vậy thì câu số 4 sẽ trở thành câu đúng, điều này rõ ràng không thể xảy ra. Vì thế nhất định phải có ít nhất một câu đúng.

Nhưng nếu giả sử có 2 hoặc 3 câu đúng (trong số 4 câu), thì các câu sẽ tự mâu thuẫn nhau, vì vậy điều này cũng không thể xảy ra.

Vì vậy chúng ta phải có 1 câu đúng và 3 câu sai. Do vậy câu số 3 là câu đúng duy nhất trong số 4 câu.

Câu 2: Số cần điền là 11.

Ở mỗi hình thoi lớn, tổng của hai số bên trái và trên nhân 2 rồi trừ đi số bên phải sẽ ra số ở giữa. Ta có:

(6 + 0) x 2 - 3 = 9.

(3 + 2) x 2 - 7 = 3.

(7 + 1) x 2 - 5 = 11.

Câu 3: Số cần điền là 11.

Ở mỗi hàng, tổng ba số bên trái dấu bằng trừ đi số đầu tiên sẽ được số bên phải dấu bằng, hay nói cách khác số bên phải dấu bằng bằng tổng hai số ở cột hai và ba từ trái sang.

Theo quy luật này, ta có 4 + 5 + 6 - 4 = 11.

Câu 4: Số cần điền là 816.

Ở mỗi hàng, tổng hai số bên trái dấu bằng chính là số đầu tiên sau dấu bằng. Tích hai số đó là phần còn lại sau số đầu tiên sau dấu bằng. Ta có:

1 + 1 = 2; 1 x 1 = 21, suy ra số sau dấu bằng là 21.

2 + 2 = 4; 2 x 2 = 4, suy ra số sau dấu bằng là 44.

3 + 3 = 6; 3 x 3 = 9, suy ra số sau dấu bằng là 69.

4 + 4 = 8; 4 x 4 = 16, suy ra số sau dấu bằng là 816.

Câu 5: Số cần điền là 2.

Ở mỗi hình, tích hai số trên và dưới chia cho tích hai số bên trái và phải sẽ được số ở giữa. Ta có:

(16 x 2)/(4 x 1) = 8.

(5 x 6)/(3 x 5) = 2.

(5 x 12)/(3 x 10) = 2.

(6 x 7)/(3 x 7) = 2.

Từ khóa: thông minh
Tìm điểm vô lý trong những câu đố

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 điểm phi logic. Bạn có tể tìm ra trong bao nhiêu lâu?

Viết bình luận của bạn