Câu đố tìm số thích hợp

Bảo Anh

Hãy điền con số thích hợp vào dấu "?" trong 4 câu đố dưới đây.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Đáp án

Câu 1: Số cần điền là 17.

Ở mỗi hình, tích hai số bên trái và phải trừ tích hai số ở trên và dưới sẽ được số ở giữa. Ta có:

7x6 - 8x4 = 10.

8x5 - 6x6 = 4.

9x3 - 5x2 = 17.


Câu 2: Số cần điền là 24.

Ở mỗi hình tròn, tổng các số bằng 72. Ta có:

7 + 14 + 21 + 30 = 72.

6 + 12 + 18 + 36 = 72.

8 + 16 + 24 + 24 = 72.

Câu 3: Số cần điền là 47.

Ở mỗi hàng, tính từ trái qua phải, số đầu tiên cộng tích của số thứ hai và thứ ba sẽ được số cuối cùng (bên phải dấu bằng). Ta có:

9 + 4x3 = 21.

3 + 8x1 = 11.

4 + 9x3 = 31.

5 + 7x6 = 47.

Câu 4: Số cần điền là 14.

Ở mỗi hình, hiệu hai số bên trái chính bằng chữ số hàng chục của số ở giữa, hiệu hai số bên phải bằng chữ số hàng đơn vị của số ở giữa. Ta có:

16 - 7 = 9; 32 - 31 = 1. Suy ra số ở giữa là 91.

8 - 5 = 3; 11 - 6 = 5. Suy ra số ở giữa là 35.

15 - 10 = 5; 17 - 14 = 3. Suy ra số ở giữa là 53.

Từ khóa: thông minh
Những câu đố tìm điểm khác biệt

Mỗi câu đố có hàng chục chi tiết tưởng như giống nhau hoàn toàn nhưng vẫn có chi tiết khác biệt. Liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây?

Viết bình luận của bạn