7 quyền lợi của sinh viên khi tham gia nghiên cứu khoa học từ 2.11

Minh Hương

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, khi tham gia nghiên cứu khoa học, sinh viên được hưởng những quyền lợi sau: Được đề xuất, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; Được tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị sẵn có của cơ sở giáo dục đại học để thực hiện hoạt động nghiên cứu.

Được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa học theo định mức quy định của cơ sở giáo dục đại học; Được công bố, hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu, các ấn phẩm khoa học và công nghệ khác trong và ngoài nước theo quy định.

Được hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành; Được xem xét ưu tiên cộng điểm học tập, điểm rèn luyện; ưu tiên xét cấp học bổng và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của cơ sở giáo dục đại học.

Được hưởng các quyền lợi khác theo quy định. Bên cạnh quyền lợi, sinh viên phải có trách nhiệm khi tham gia nghiên cứu khoa học:

Thực hiện các nghiên cứu khoa học một cách trung thực, nghiêm túc; Chịu trách nhiệm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên. Tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, các hoạt động khoa học và công nghệ khác trong các cơ sở giáo dục đại học.

Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, hoạt động khoa học và công nghệ và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Thông tư 26/2021/T-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 2.11.2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT.

Công nhân lao động có tay nghề cao sẽ làm chủ được các dây chuyền sản xuất hiện đại. Ảnh: Linh Nguyên
Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về công tác tư vấn hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp và được xây dựng dựa trên tình hình thực tế.

Viết bình luận của bạn