Mức hưởng lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021

Minh Hương

Người lao động chưa đủ tuổi nhưng được nghỉ hưu trước tuổi sẽ hưởng lương hưu theo quy định.

Người lao động thuộc những trường hợp sau sẽ không bị trừ tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi, mức hưởng đối với năm 2021.

Cụ thể, mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó: Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay quy định là 18 năm);

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ:

Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) thì được 45%.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Mức hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi:

Mức lương hưu hàng tháng = [Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó: Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (hiện nay quy định là 18 năm); Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi; Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%; cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2% (Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi).

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Người nước ngoài làm việc tại VN đến tuổi nghỉ hưu có phải đóng BHXH?

Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà đủ tuổi nghỉ hưu, nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, sẽ không phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Viết bình luận của bạn