Người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương của mình

Minh Hương |

Còn vài ngày nữa Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Một trong số đó là quy định người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương của mình.

Cụ thể, Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương cho người lao động:

Về nguyên tắc trả lương:

1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Điểm mới đáng chú ý tại quy định này là trong trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Như vậy, việc ủy quyền cho người khác nhận lương là một quy định mới hoàn toàn sẽ được áp dụng từ ngày 1.1.2021. Mặt khác, Bộ luật Lao động 2019 không quy định điều kiện bắt buộc để được ủy quyền hay giới hạn việc ủy quyền phải cho đối tượng nào nên sắp tới lương của chồng có thể chuyển trực tiếp vào tài khoản của vợ.

Bên cạnh nguyên tắc được ủy quyền cho người khác nhận lương, tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 cũng quy định nguyên tắc khi trả lương cho người lao động thì người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động.

Đồng thời, người sử dụng lao động không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của mình hoặc của đơn vị khác mà mình chỉ định.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Cách tính tiền lương làm thêm cho người lao động tăng ca vào ban đêm

Minh Hương |

Dưới đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động tăng ca vào ban đêm theo Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động có được uỷ quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Minh Hương |

Người lao động chỉ được phép ủy quyền trong một số trường hợp nhất định.

Người lao động được quyền từ chối làm việc trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Người lao động được quyền từ chối làm việc nếu thuộc 3 trường hợp sau đây.

Cách tính tiền lương làm thêm cho người lao động tăng ca vào ban đêm

Minh Hương |

Dưới đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ cho người lao động tăng ca vào ban đêm theo Bộ luật Lao động 2019.

Người lao động có được uỷ quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Minh Hương |

Người lao động chỉ được phép ủy quyền trong một số trường hợp nhất định.

Người lao động được quyền từ chối làm việc trong trường hợp nào?

Minh Hương |

Người lao động được quyền từ chối làm việc nếu thuộc 3 trường hợp sau đây.