Thử thách điền số thích hợp vào ô trống

Bảo Anh

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào ô trống!

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:

Đáp án:

Câu 1: Số cần điền là 5.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới cộng số ở trên bằng 17. Ta có:

5 x 2 + 7 = 17.

3 x 4 + 5 = 17.

3 x 5 + 2 = 17.

Câu 2: Số cần điền là 19.

Ở mỗi hàng, số ở giữa bằng hai lần số bên trái, số bên phải bằng số ở giữa cộng 3. Như ở hàng thứ ba, 16 gấp đôi 8, số ở cuối 19 = 16 + 3.

Câu 3: Số cần điền là 32.

Ở mỗi hàng, bình phương của số bên trái dấu bằng nhân 2 sẽ được số bên phải dấu bằng. Ta có:

(1^2) x 2 = 2.

(2^2) x 2 = 8.

(3^2) x 2 = 18.

(4^2) x 2 = 32.

Câu 4: Số cần điền là 14.

Ở mỗi hình, tích hai số ở dưới bằng tổng ba số ở trên. Ta có:

6 x 9 = 14 + 19 + 21 = 54.

4 x 9 = 10 + 12 + 14 = 36.

5 câu đố điền số tưởng khó mà dễ không tưởng

Mỗi câu đố dưới đây yêu cầu bạn tìm ra quy luật và điền số thích hợp vào dấu "?".

Viết bình luận của bạn