Kiểm tra IQ với năm câu đố toán học

Bảo Anh (Theo Smart Brain)

Hãy dùng các tính chất trong phép cộng trừ, nhân chia để tìm ra đáp án trong mỗi câu đố toán học.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Ta có

100 + 100 x 0 - 100

= 100 + 0 - 100

= 0

Câu 2:

50 + 10 : 2 - 200

= 50 + 5 - 200

= -145

Câu 3:

10 + 5 + 9 : 3 x (2 + 3)

= 10 + 5 + 3 x 5

= 10 + 5 + 15

= 30

Câu 4:

12 x 2 + 18 : 6 + 20

= 24 + 3 + 20

= 47

Câu 5:

15 - 5 + 5 x (3 + 2)

= 15 - 5 + 5 x 5

= 15 - 5 + 25

= 35

Từ khóa: thông minh
Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học
Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học

Hãy điền số thích hợp vào mỗi câu đố dưới đây.

Viết bình luận của bạn