Kiểm tra IQ với năm câu đố toán học

Bảo Anh (Theo Smart Brain) |

Hãy dùng các tính chất trong phép cộng trừ, nhân chia để tìm ra đáp án trong mỗi câu đố toán học.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:

Câu 1: Ta có

100 + 100 x 0 - 100

= 100 + 0 - 100

= 0

Câu 2:

50 + 10 : 2 - 200

= 50 + 5 - 200

= -145

Câu 3:

10 + 5 + 9 : 3 x (2 + 3)

= 10 + 5 + 3 x 5

= 10 + 5 + 15

= 30

Câu 4:

12 x 2 + 18 : 6 + 20

= 24 + 3 + 20

= 47

Câu 5:

15 - 5 + 5 x (3 + 2)

= 15 - 5 + 5 x 5

= 15 - 5 + 25

= 35

Bảo Anh (Theo Smart Brain)
TIN LIÊN QUAN

Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Hãy điền số thích hợp vào mỗi câu đố dưới đây.

Rèn luyện tư duy qua những câu đố toán học

Bảo An |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong mỗi câu đố.

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".

Rèn luyện khả năng tư duy qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Hãy điền số thích hợp vào mỗi câu đố dưới đây.

Rèn luyện tư duy qua những câu đố toán học

Bảo An |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm trong mỗi câu đố.

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?

Cùng trổ tài thông minh qua 5 câu đố toán học

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều có quy luật. Hãy tìm ra quy luật đó để điền số còn thiếu vào dấu "?".